21. Tüketici Ödülleri Başvuruları Başladı


Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 60’ıncı maddesi ve 27.06.2014 tarih ve 29043 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüketici Ödülleri Yönetmeliği” çerçevesinde her yıl “Tüketici Ödülleri” altı ayrı dalda, düzenlenen törenle hak sahiplerine verilmektedir

 Paylaş


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞITÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİGENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN21’İNCİ TÜKETİCİ ÖDÜLLERİBİLİNÇLİ TÜKETİCİLERİ, TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ İLKE EDİNEN FİRMALARI, TÜKETİCİLERİ KORUYAN KURULUŞLARI VE BİLİMSEL ÇALIŞMA SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2017 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda "2017 Yılı 21. Tüketici Ödülleri" verilecektir.21. Tüketici Ödül Dalları :A- Bilinçli Tüketici ÖdülüÖdül verilecek tüketicinin;1- Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,2- Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,3- Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,4- Başarısına esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelerin başvuru dilekçesi ekinde yer alması gerekmektedir.B- Yazılı Basın Tüketici ÖdülüÖdül verilecek yazıların;1- İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,2- Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,3- Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2017 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişiliği, imtiyaz sahibi, iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.C-Radyo- Televizyon Programı ÖdülüÖdül verilecek programın;1- Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,2- 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanması.Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2017 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet tv-radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı tv-radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik ünvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydudan vb. gibi yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.D- Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma ÖdülüÖdül verilecek firmanın;1- Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,2- Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,3- Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,4- Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.E- Bilimsel Çalışma ÖdülüÖdül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması;1-Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,2-Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,3-Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,4-Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması.Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.F- Tüketici Özel Ödülü: Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine” doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız “www.gtb.gov.tr” adresli web sitesinden, 0 312 449 44 11-0 312 449 44 73 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.Başvuruların 26 Ocak 2018 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. No:151 Ek Bina (B Blok) 3. Kat Oda:337 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.81 il merkez ve ilçe sınırları içerisinde Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi veya doğrudan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması zorunludur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tüketici Ödülleri

Diğer Haberler